آناليز طراحي
ورودي
1- نوعساختمان (مسكوني، تجاري،‌بيمارستاني، مدرسه وغيره(
2- تعدادكل طبقات
3- تعدادطبقات جمعيت دار
4- اگرواحد غبر مسكوني است تعداد اتاقها در هر واحد وتعداد واحدهاي هر طبقه و در غير اينصورت مساحت مفيدهر طبقه
5- جمعيتهر طبقه
6- كلتراول (‌طول مسير حركت آسانسور(
7- ارتفاع طبقت
8- درصورت خاص بودن ساختمان (مهد كودك، خانه سالمندان،معلولين (
پردازش
1- تعيينجمعيت كل
2- تعيينجمعيت در زمان ترافيك
3- زمانانتظار براي دريافت سرويس (Interval)
4- زمانيك سفر كامل Round Trip Time
پارامترهاي مهم مؤثر در محاسبه زمان يك سفركامل:
- زمانهاي پياده و سوار شدن
- زمانهاي پرش
خروجي
تعدادآسانسور
سرعتآسانسور
ظرفيتآسانسور
نوعكنترل:
- گروهيو تعداد آن
- مجزا
طراحي آسانسور
پس از آناليزترافيك و بررسي محدوديتهاي ابعادي كه بر اساس فرمصفحه بعد اطلاعات اوليه آن از طريق بازديد از محل ويا نقشه هاي ابعادي و مشاوره با كارفرما صورت ميگيرد. امر طراحي آسانسور صورت مي گيرد.
فازاول - بررسي و تعيين آبعاد و اندازه ها
فاز دوم - بررسي و تعيين مشخصات فني قطعات
فاز سوم - تهيه نقشه هاي اجرايي جهت عمليات نصب و راه اندازي
استاندارد مورد نظر در طراحي: EN81
فاز اول طراحي: طراحي ابعاد و اندازهها
پس از انتخاب آسانسور مناسب از نظر تعداد،سرعت و ظرفيت كه با بررسي محاسبات ترافيكي ومحدوديتهاي ابعادي صورت پذيرفت، بر اساس جداول ابعادو اندازه هاي مطابق مقررات EN81 و توصيه هاي ISO كه در صفحات بعد آمده است. سعي مي شود مناسبترين ابعاد و اندازه ها انتخابگردد.
شايانذكر است ابعاد و اندازه هاي ارائه شده صرفا" برايآسانسورهاي معمولي و استاندارد مي باشد. در شرايطخاص و آسانسورهاي گرد، آسانسورهاي پاناروما(شيشه اي) و يا آسانسورهاي صنعتي، ابعاد و اندازه ها بر اساسشرايط موجود تعيين مي گردد اما همواره سعي مي شودمقررات EN81 براي ميزانفضاي هر مسافر (مساحتها) رعايت گردد.
خروجيهاي فاز اول طراحي عبارتند از:
تعيين ابعاد چاهك (عرض - عمق - ته چاه Pit - اورهد - طول مسير(
تعيينابعاد موتورخانه و محل آن (طول - عرض - ارتفاع - بالا يا پايين(
تعيينابعاد كابين (يك طرف درب - دو طرف درب(
تعييننوع دربها و سمت بازشو (چدني - سربي - در ابعادمختلف(
نوع وزنهتعادل و ابعاد آن (چدني - سربي - در ابعادمختلف(
موقعيتوزنه تعادل (پشت كابين - بغلكابين(
فاز دوم طراحي: تعيين مشخصات فنيقطعات
پس از انتخاب ابعاد و اندازه ها، فاز دومطراحي كه در واقع مشخص نمودن دقيق پارامتر هاي فنيقطعات مي باشد شروع مي شود. ابعاد و اندازه هايطراحي شده براي چاهك، كابين و درب ها پارامتر هايبسيار مهمي هستند كه در انتخاب مشخصات فني قطعاتمؤثر مي باشد. لذا عوامل اصلي مهم، در انتخاب قطعاتو مشخصات فني آنها عبارتند از:
عوامل موثر در انتخاب تجهيزات
1- نوعاستادارد EN81
2- سرعتآسانسور
3- ظرفيتآسانسور
4- طولمسير حركت (تراول) آسانسور
5- ابعادو اندازه ها (چاهك، موتورخانه، كابين،درب(
6- نوعكاربري آسانسور
7- محيطكاربري آسانسور
8- اتخابنوع و كيفيت حركتآسانسور
فاز سوم طراحي: تهيه نقشه هاي اجراييجهت عمليات نصب و راه اندازي
پس از طراحي ابعادي و تعيين مشخصات فني قطعاتو تجهيزات، نقشه هاي اجرايي جهت آماده سازي چاه وهمچنين نحوه قرارگيري و نصب تجهيزات و نقشه هاي مدارهاي كنترل تهيه مي گردد.
در اينمرحله از طراحي پارامتر هاي زير مشخص ميشود.
1- نحوه اسكلت فلزي و آهن كشي جهت چاهك هايآجري (محل نصب براكت هاي ريل(
2- نحوهپليت گذاري براي چاهك هاي بتني (محل نصببراكت هاي ريل(
3- نحوهقرارگيري تجهيزات آسانسور براي عملياتنصب
4- مشخصنمودن محل سوراخهاي سكوي موتورخانه
5- نحوهبتن ريزي كف چاهك و محل قرار گرفتنبافرها
6- نحوهآماده سازي محل هاي نصب درها
7- محابهنيرو هاي وارده به سازه اصلي چاه
8- مشخصنمودن نقشه اجرايي موتورخانه (قلاب سقف - هواكشموتورخانه و چاهك - درب ورودي - محل تابلوي 3فاز)
9- تهيهنقشه هاي كنترل فرمان و نحوه سيم كشي چاهك وموتورخانه
10- ارائه دستورالهمل هاي كابل كشي و آماده سازي تابلو 3فاز جهت كارفرما
11- انجام بازرسي هاي فني نهايي و تحويل تجهيزات بهكارفرما