ميكروسيليس Silica Fume
ميكروسيليس يكى از موادى است كه در دهه اخيراستفاده از آن در بتن به طور جدى مورد توجه مهندسين ساختمان قرار گرفته است. به دليل خصوصيات بارز پوزولانى ميكروسيليس، استفاده از آن جهت بهبود خواص مكانيكى و افزايش دوام بتن در كشور هاى پيشرفته رو به افزايش است.
ميكروسيليس يك محصول فرعى حاصل از كوره هاى قوس الكتريكى در جريان توليد آلياژهاى فروسيليس ميباشد. اين ماده با داشتن بيش از 90 درصد سيليس با حالت غير كريستالى و به شكل ذرات بى نهايت ريز با قطر متوسط 1/0 ميكرون شديدا پوزولانى است و براى استفاده به عنوان يك ماده سيمانى در بتن بسيار مناسب است.
استـفاده از آن در بتـن داراى فوايد بسـيار زيادى از جمله:كاهش تركهاى ناشى از هيدراتاسيون سيمان، دوام بهتر در مقابل آسيبهاى سولفاتها و آبهاى اسيدى و دست يافتن به مقاومتهاى نهايى بالا با استفاده از انواع سوپرروان كننده هاى بتن مى باشد.
از ديگر مزاياى مصرف ميكروسيليس كاهش تحرك يونهاى كلر و در نتيجه كاهش عمق نفوذ كلر در بتن بويژه در نواحى ساحلى جنوب ايران مى باشد.


موارد مصرف:
در بتن ريزى هاي مربـوط به ساخت اسكله هاى دريائى، شمعـها، سـتونها و قطـعات پـيش ساخته، فونداسيون ماشين آلات و كليه سازه هاى بتنى كه در معرض حملات شيميايى بويژه يون كلر و سولفاتها قرار دارند.


مــــــزايا:
از خوردگى آرماتور در بتن هاى مسلح
افزايش چشمگير مقاومتهاى مكانيكى بتن
كاهش نفوذپذيرى بتن
كاهش تحرك يون كلر

-جلوگيرى روش و ميزان مصرف:
ميكروسيليس مانند سيمان هنگام ساخت بتن به آن اضافه ميشود. ميزان مصرف بهينه آن 10 الى 15 درصد وزن سيمان مصرفى است كه به همان ميزان ميتوان از مقدار سيمان مصرفى كاست .

توجه: در هنگام مصرف ميكروسيليس حتما ميبايستى از يك نـوع سوپرروان كننده بويژه سوپرروان كننده SP-1كه داراى سازگارى زيادى با ميكروسيليس ميباشد استفاده شود.

مشخصـات فنى:
آناليز شيميايى:

Sio2 : 93.6%Al2O3:1.32% K2O :1.01%
Sic : 0.5%CaO :0.49% P2O5:0.16%
C : 0.3%MgO :0.97% SO3 :0.10%
Fe2O3: 0.37%Na2O:0.31% CI : 0.04%

خواص فيزيكى:
سطح ويژه ذرات:20 m² / g
انــدازه ذرات:0.05 – 0.15 micron

وزن حجمى:300 – 700 Kg / m