کلاه سبزها دسته اي ديگر از نيروهاي مخصوص ايالات متحده هستند. ويژگي هاي مهم کلاه سبزها را مي توان در چند مورد اساسي خلاصه کرد. البته کلاه سبزها در تمام امور نظامي مهارت دارند ولي تخصص آنها را مي توان در موارد زير خلاصه کرد:
* تخريب استحکامات استراتژيک دشمن در کمترين زمان و با کمترين نفرات
* جنگ هاي چريکي و پارتيزاني و همچنين مقابله با چنين نيروهايي در هر جاي دنيا
* انهدام کامل نيروهاي دشمن در صورتي که گروهي از آنان مقاومت سختي از خود نشان دهند
* براندازي رژيم هاي مخالف آمريکا در هر کجاي دنيا با استفاده از شيوه ترور رهبران و جنگ هاي فرسايشي. از جمله ماموريت هاي محوله به کلاه سبزها که به خوبي از عهده آن برآمدند در سال 1967 و در کشور بوليوي بود که آنها توانستند با کمک سيا، ارتش بوليوي را مجهز کرده و آموزش دهند و با کمک ارتش بوليوي آزاديخواه معروف « چه گوارا » را به دام انداخته و پس از يک درگيري نسبتاً طولاني در اکتبر همان سال وي را دستگير و اعدام کنند. دقت كنيد كه در سايت مذكور از (چه) به عنوان يك تروريست خطرناك ياد شده بود.
ماموريت هاي سنگين کلاه سبزها را در جنگ خليج فارس نمي توان ناديده گرفت. (بايد يادآور شويم که سايت اينترنتي مذکور به دفعات از نام مجهول «خليج» به جاي نام اصلي «خليج فارس» استفاده کرده.) در جنگ خليج فارس(1991) ماموريت اصلي کلاه سبزها همکاري با ساير نيروهاي مخصوص در انهدام سايت هاي موشکي عراق بود تا بتوانند امنيت خليج فارس را براي ناوهاي خود فراهم کنند. البته در کارنامه اين نيروها مي توان تخريب چند برج کنترل در عراق را نيز مشاهده کرد.اين نيروها هم اينک نيز به عنوان يکي از نيروهاي فعال در عراق به انجام ماموريت هاي مختلف مي پردازند.