روانپزشكان تاكيد دارند كه به كار گرفتن روش‌هاي آرامش‌ بخش مثل مديتيشن، رلكسيشن و مراقبه در كاهش درد و استرس بسيار موثر است.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، به گفته متخصصان دانشگاه منچستر، مراقبه و مديتيشن مي‌تواند راهكاري طبيعي براي تسكين درد بدون نياز به مصرف دارو باشد.

اين روانپزشكان نه تنها تاثير و ميزان اثربخشي مراقبه را در كاهش درد اندازه گيري كردند بلکه همچنين وجود فعل و انفعالاتي که در حين اين تمرينات در مغز رخ مي دهد را ثابت کردند.

به گزارش پايگاه اينترنتي فاي‌ليوينگ، اين متخصصان در آزمايشات خود يک تمرين مديتيشن يک ساعت و نيمه را به مدت 4 روز براي 15 شركت كننده در نظر گرفتند. ضمن آن که اين شرکت کنندگان در مدت انجام تمرينات توانستند بر کيفيت تنفس خود نيز متمرکز شوند. در نهايت معلوم شد كه اين مراقبه و تمرکز مي‌تواند تا 40 درصد از شدت درد در اين افراد بكاهد. اين متخصصان همچنين نشان دادند كه تنفس آهسته نيز احساس درد را کاهش خواهد داد.

بررسي عکس‌هاي مغناطيسي گرفته شده از فعاليت مغزي شرکت کنندگان در تمرينات مراقبه نشان داد كه فعاليت در محل چين خوردگي مغز موسوم به لب پيشاني که محل مهمي براي احساس درد در مغز است، پس از انجام تمرينات تمركزي کاهش يافته است.