* تخت سلیمان
* آتشکده نیاسر کاشان
* آتشکده آذربرزین‌مهر
* آتشکده بردسوره در بخارا
* آتشکده آذر شبدر بلخ
* آتشکده آذرنوش آتشکده‌ای در بلخ که همچون آذرشب در خراسان بوده‌است.
* آتشکده باکو
* آتشکده سیروان (یا ماسبذان) در استان ایلام، سیروان
* آتشکده اردشیر
* آتشکده دارابگرد
* آتشکده شاهپور در قسطنطنیه
* آتشکده پوران
* آتشکده کرکویه
* آتشکده بارنوا در جنوب ایران
* آتشکده سرده در تفت یزد
* آتشکده آذرباد در تبریز
* آتشکده آذر گشسب یا آذر جشنس
* آتشکده خوار اصفهان
* آتشکده درب مهر گوهر و مهربان اصفهان
* آتشکده کازرون
* آتشگاه اصفهان
* آتشکده آتشکوه محلات