رودخانه جاجرود در ۳۰ کیلومتری شمال شرق تهران واقع است.

این رودخانه از شمال‌غرب به طرف جنوب شرق جاری است و از منطقه منشا (کوه‌های البرز) به ارتفاعات پایین‌تر جریان داشته و وارد سد لتیان می‌شود.

رودخانه جاجرود دارای ۴۰ کیلومتر طول و ۷۱۰ کیلومتر مربع مساحت حوضه آبریز است.

این رودخانه یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های استان تهران است که مانند رودخانه کرج از کوه‌های کلون بستک، در بلندی‌های خرسنگ کوه، سرچشمه می‌گیرد.

شعبه‌های فشم، میگون، دماوند و آهار به این رود می‌ریزند. روی این رودخانه، سدی به نام لتیان ساخته شده و مانند رودخانه کرج از گردشگاه‌های زیبای استان تهران است.

این حوضه آبریز از سمت شمال و غرب به حوضه آبریز کرج، از سمت شمال و شرق به حوضه آبریز لار، از سمت جنوب به حوضه آبریز ایوانکى و از سمت جنوب غرب به حوضه آبریز سولقان محدود مى‌گردد.با توجه به اینکه رودخانه جاجرود تامین کننده بخشى از آب شرب و نیروى برق تهران است، مطالعه رسوبشناسى آن اهمیت خاصى دارد.

رودخانه جاجرود در شمال شرق تهران با روند شمال غربى- جنوب شرقى جریان داشته و به دریاچه سد لتیان مى‌ریزد.