سوال
=====
خرید و فروش و استفاده از گوشت خرچنگ و خرگوش چه صورت دارد؟


جواب
=====

حضرت آیه الله خامنه ای :

خوردن آن حرام است.حضرت آیه الله فاضل لنکرانی :

حرام است.حضرت آیه الله بهجت :

خرچنگ و خرگوش حرام است.حضرت آیه الله مکارم شیرازی :

جایز نیست و فروختن آن به غیر مسلمین اشکالی ندارد.حضرت آیه الله تبریزی :

حرام است. اگر به کفار به شکل صوری بفروشند و قصد استنقاذ نسبت به آن داشته باشند مانعی ندارد.حضرت آیه الله سیستانی :

خوردن آن حرام است ولی خرید و فروش چون منفعتی غیز از خوردن دارد اشکال ندارد.حضرت آیه الله صافی گلپایگانی :

گوشت خرگوش و خرچنگ حرام است و فروختن آن نیز برای خوردن جایز نیست بلی چنانچه منافع محلله داشته باشد از قبیل خوراک طیور و غیره ، فروختن آن برای این جهت اشکالی ندارد.
(جامع الاحکام 317/2)


منبع
=====
مسائل جدید - جلد3[/align]