نامه 76
[1] از سفارشهای امام عليه السلام به عبدالله ابن عباس هنگامی که وي
را به فرمانداری بصره منصوب فرمود . [2] با چهره ای باز در مجلس خود
با مردم روبرو شو و با حکم و قضاوت [ عادلانه ] آنها را بنگر از خشم
و غضب سخت دوری کن که انگيزه ای است از شيطان . [3] بدان آنچه تو را به
خدا نزديک مي سازد از دوزخ دور مي کند [4] و آنچه تو را از خدا دور مي کند
به آتش نزديک مي نمايد .


نامه 77
[5] از سفارشهای امام عليه السلام به عبدالله بن عباس هنگاميه وی را
برای گفتگو نزد خوارج فرستاد [6] با آيات قرآن با آنها محاجه نکن چرا که
قرآن [ برای اين لجوجان ] تاب معانی مختلف و امکان تفسير گوناگون
دارد تو چيزی مي گوئی و آنها چيز ديگر [ و سخن به جائی نمي رسد ] [7] لکن با
سنت پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم با آنها بحث نما که در
برابر آن پاسخی نخواهند يافت [ و مجبور به تسليمند ] .


نامه 79
[8] از نامه های امام عليه السلام به فرماندهان لشکر هنگامی که زمام خلافت
را به دست گرفت . [9] اما بعد هلاکت و بدبختی کسانی که پيش از شما
بودند به دو دليل بود : نخست اينکه آنها مردم را از حق خود باز
داشتند لذا ناچار شدند حق خويش را [ از طريق رشوه و راههای نادرست
از ايشان ] خريداری کنند . [10] ديگر اينکه آنها مردم را به باطل سوق دادند
و آنان از وی پيروی کردند .