یک جفت زرمن شیپرد ده ماهه پشت شیبدار از پدر و مادر وارداتی به قیمت هردو یک ملیون و دویست هزار تومان بفروش میرسید
هردو شناسنامه دارند و واکسن خورده اند
تلفن تماس:09128523001