رويكرد به استفاده از مكمل‌ها و مواد نيروزا اعم از تغذيه‌اي ودارويي شيوع فراواني پيدا كرده است كه توليد يا بازاريابي آنها يك صنعت يك بيليوندلاري را در سراسر جهان به خود اختصاص داده و به شكلي بي رويه در مملكت ما نيزتوزيع و نشر يافته است و مي‌توان اذعان داشت مصرف بي‌رويه و بي‌حساب آنها نيزمي‌تواند نقش و تأثير وابستگي و انحرافي همانند مواد مخدر را پديدار نمايد و باجايگزيني با تغذيه مناسب تأثير سوء حاصل كنند. امروزه روند ارائه رو به رشد مقدار وتنوع اين مكمل‌ها در بازار براي ورزشكاران ديده مي‌شود. براي مثال، در يك بررسي درمورد شركت‌هاي تبليغ كننده مكمل‌هاي رژيمي (در سال 1993) در 5 مجله معروف بدن سازي،تعداد 624 فراورده تبليغي براي تمرينات قدرتي و بدن‌سازي، همراه با 800 ادعاينمايشي ارائه شده براي آنها به دست آمد كه عمدتاً فاقد آزمون‌هاي علمي كنترل شدهبودند و حاوي قول‌ها و باورهاي تبليغاتي محرك نظير بزرگتر، سريع‌تر، قوي‌تر وعضلاني‌تر كردن ورزشكار و يا هر چيزي كه وضعيت او را بهتر كند بودند؟! (6) رواجافراط گرائي‌هاي رژيمي و نارسائي‌هاي خوراكي و پيروي از باورهاي غلط به همراه پديدهبيش تمريني و فشارهاي فيزيكي نامطلوب از موارد ديگري هستند كه با ايجاد عوارضناخواسته مزيد بر علت شده و از كيفيت كار كاسته مي‌شود. بعضي از ورزشكاران به دلايلمختلفي غذاها يا گروههاي كامل غذايي را از رژيم خود حذف مي‌كنند. اگر اين روش تغييرنيابد، بايستي جانشين‌هاي غذايي مناسب براي مواد مغذي از دست رفته در نظر گرفتهشود. بسياري از ورزشكاران تمايل به مصرف مكمل‌هاي ويتامين و عناصر و غذاهاي فرموليبه عنوان مكمل يا مواد نيروزا دارند. از استفاده مازاد و يا اعتبار دادن به اينمكمل‌ها بايد پرهيز شود زيرا آنها غالباً مشوق و عامل تداوم عادات رژيمي نامناسبخواهند بود؛ با اصول آموزش تغذيه در تناقص هستند؛ ممكن است تأمين كننده تمامنيازهاي غذايي نباشند؛ ممكن است در صورت مصرف مگادوز يا مقادير زياد به مدت طولانيباعث پيدايش عوارض جانبي گردند؛ ممكن است در صورت عدم نياز يا فقدان كمبود هيچ نفعفيزيولوژيك يا حركتي نداشته باشند؛ تأمين آنها از غذا يا منابع غذايي گران‌ترباشند؛ ممكن است كمبود ويتامين يا عناصر و ديگر مواد مغذي لازم و ضروري راتحت‌الشعاع قرار دهند و با زيست دسترسي و جذب آنها بر هم كنش بدهند