قاشق غذا خوری عسل ر ا در یک لیتر آب حل می کنیم و تا محلول ۵ـ۷ ذرصدی از کربو هیدرات محلول در آب بذست آورید.نکته:سعی نکنید غلضت محلول را افزایش دهید چرا که باعث ناراحتی گوارشی می گردد