روزنامه استقلال 21 ارديبهشت 1392
روزنامه نود 21 ارديبهشت 1392روزنامه گل 21 ارديبهشت 1392
البرز ورزشی 21 ارديبهشت 1392روزنامه خبر ورزشی 21 ارديبهشت 1392روزنامه ایران ورزشی 21 ارديبهشت 1392
استقلال عشقه

استقلال سرور پرسپولیسه