لیست دروس مربوط به دوره " کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران- عمران "
کد درس نام درس اختیاری نوع
نیمسال 1
1 11112001010 اصول ومبانی معماری وشهرسازی خیر اصلي
2 111160113 راه آهن بله نامشخص
3 11112001011 دینامیک خیر اصلي
4 111150101 استاتیک (محاسبات فنی 1و2 ) بله نامشخص
5 11112001012 مقاومت مصالح 1 خیر اصلي
6 33331003 انقلاب اسلامی خیر عمومي
7 33331002 متون اسلام خیر عمومي
8 11112001000 ریاضی 1 خیر پايه
نیمسال 2
9 11112001013 تحلیل سازه های 1 خیر اصلي
10 11112001024 مکانیک سیالات خیر تخصصي
11 11112001023 مهندسی پی خیر تخصصي
12 11112001003 محاسبات عددی خیر پايه
13 11112001002 معادلات دیفرانسیل خیر پايه
14 11112001001 ریاضی2 خیر پايه
15 11112001022 مکانیک خاک خیر تخصصي
16 33331001 تاریخ اسلام خیر عمومي
17 33331004 معارف اسلامی 2 خیر عمومي
18 33331005 تربیت بدنی 2 خیر عمومي
19 111150100 مصالح ساختمانی وآزمایشگاه بله نامشخص
نیمسال 3
20 11112001019 سازه های فولادی(1) خیر تخصصي
21 11112001016 سازه های بتن آرمه(1) خیر تخصصي
22 11112001014 تحلیل سازه های 2 خیر اصلي
23 111150106 راهسازی خیر اصلي
24 111160121 مهندسی سیستمها بله نامشخص
25 111160120 بارگذاری بله نامشخص
26 111160116 اصول مهندسی تصفیه آب وفاضلاب بله نامشخص
27 1112001025 هیدرولوژی مهندسی بله نامشخص
28 11112001004 آمارواحتمالات مهندسی بله نامشخص
نیمسال 4
29 11112001029 پروژه راه خیر تخصصي
30 11112001030 اصول مدیریت ساخت خیر تخصصي
31 11112001034 اجرای سازهای فلزی وبتنی خیر تخصصي
32 11112001026 روسازی راه خیر تخصصي
33 11112001021 پروژه سازه های فولادی خیر تخصصي
34 11112001020 سازه های فولادی(2) خیر تخصصي
35 11112001018 پروژه بتن آرمه خیر تخصصي
36 11112001017 سازه های بتن آرمه(2) خیر تخصصي
37 11112001015 اصول مهندسی زلزله خیر اصلي
38 1111888 کارآموزی خیر تخصصي
39 11112001035 ابهای زیرزمینی بله نامشخص